Uwaga dłużniku, twoje długi mogły się przedawnić!

Niejednemu z nas zdarza się nie regulować zobowiązań w termie. Jeżeli dochodzi do większych zadłużeń, może niestety dojść do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a potem odpowiednio egzekucji  Bez wątpienia długi należy spłacać, jednak zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy przy najlepszych chęciach nie jesteśmy w stanie podołać. W takim wypadku należy zastanowić się nad możliwościami prawnymi w tym instytucją „przedawnienia”.

Temat stał się szczególnie głośny po wyroku, a dokładniej uchwale Sądu Najwyższego z czerwca 2016 roku (Sygn. akt III CZP 29/16 ) . Sąd wtedy decydował o długach osób, których dotyczył bankowy tytuł egzekucyjny, a dług został  przekazany dalej (np. firmie windykacyjnej). Zgodnie z decyzją Sądu okazało się, że bardzo wiele długów może być przedawnionych… Więc jeżeli Twój dług wynika z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego zapraszam do dalszej lektury.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Na wstępie warto przypomnieć czym jest, a dokładniej czym był bankowy tytuł egzekucyjny. Był on stwierdzeniem wymagalnej wierzytelności banku, które wynikały z czynności bankowych. Mógł być podstawą egzekucji, a po nadaniu wyłącznie klauzuli wykonalności stawał się tytułem wykonawczym – co oznacza, że bezpośrednio był podstawą czy umożliwiał wszczęcie egzekucji przez komornika. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stracił moc obowiązywania od 1 sierpnia 2016 roku.

Przedawnienie ogólnie

Instytucja przedawnienia z założenia w prawie cywilnym oznacza możliwość uchylenia się od spłaty (czy zaspokojenia roszczenia) po upływie konkretnego terminu. Tutaj należy zauważyć, że jest możliwością uchylenia, a nie instytucją, która działa automatycznie. Oznacza to, że przedawnienie jest zarzutem – należy podnieść go – czyli zgłosić jasno w przypadku żądania spłaty przedawnionego zadłużenia. Nie zadziała ono z urzędu.

Zaciągając dług należy go spłacić i nawet po wielu latach może być on dochodzony. Z założenia jeżeli coś pożyczamy powinniśmy to oddać. Jednak korzystając z instytucji przedawnienia dłużnik może uchylić się od spłaty. Jest to ważna uwaga szczególne dla wierzycieli (osób, które pożyczyły), ponieważ jeżeli zbyt długo będą zwlekać z dochodzeniem roszczeń może okazać się, że nie odzyskają swoich pieniędzy.

Terminy przedawnienia

Ogólne terminy przedawnienia zostały określone w kodeksie cywilnym – zgodnie z art. 118:  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Czyli termin przedawnienia ogólny wynosi 10 lat, natomiast w przypadku roszczeń okresowych (np. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy), oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

Dalej należy zauważyć art. 125 kodeksu cywilnego, który stanowi, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Co oznacza w skrócie, że jeżeli nasze zobowiązanie zostało potwierdzone wyrokiem (orzeczeniem sądu) to przedawnią się po upływie 10 lat, natomiast w przypadku roszczenia okresowego 3 lata. Powyższe terminy mogą wydawać się identyczne, jednak należy zauważyć, że w prawie istnieje wiele wyjątków i terminów krótszych niż ogólne, i w przypadku potwierdzenia ich orzeczeniem ten termin się wydłuża.

Zawieszenie i przerwanie przedawnienia

Nie jest niestety (dla dłużników) tak, że zawsze dług przedawni się po danym okresie od jego wymagalności (daty kiedy powinniśmy zapłacić). Są określone sytuacje, kiedy terminy ulegają zawieszeniu lub nawet przerwaniu. W przypadku skutecznego przerwania terminu przedawnienia termin zaczyna się liczyć od początku.

Zawieszenie przedawnienia zgodnie z art. 121 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Przerwanie terminu przedawnienia zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:
1)przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2)przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Uchwała Sądu Najwyższego

Wspomniana wcześniej uchwała Sądu Najwyższego odpowiadała na pytanie czy „Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.?”

Gdzie odpowiedź Sądu brzmi:
„Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)”

Co to oznacza w praktyce?
W przypadku jeżeli mamy dług, który pierwotnie wynikał z zobowiązań wobec banku, następnie potwierdzony bankowym tytułem egzekucyjnym może  dojść do sytuacji kiedy będziemy mogli uniknąć płacenia zobowiązań. Do takiej sytuacji dojdzie jeżeli: najpierw dojdzie do umorzenia egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (z powodu: jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych). A następnie po umorzeniu bank dokonał cesji wierzytelności (np. przekazał umową cesji dług do firmy windykacyjnej). W takim wypadku jeżeli zgłosi się do nas firma windykacyjna, może okazać się, że w celu uniknięcia obowiązku spłaty należy podnieść zarzut przedawnienia. Najpierw więc sprawdźmy termin przedawnienia dla konkretnego podmiotu (firmy windykacyjnej) zanim zapłacimy stare długi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s